REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem Sklepu Internetowego Franchie Rules jest Franchie Rules. z siedzibą przy ul Rozbrat 44a, lok 120 , 01-604 Warszawa, NIP 8261598897 (dalej „Sprzedawca”)

I. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Zamówienia na Produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem internetowym WWW.franchierules.com (Sklep Internetowy).

2. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, oraz wybór formy płatności i numer kontaktowy („Formularz Zamówienia”).

3. Podmiot lub osoba, która prawidłowo wypełniła Formularz Zamówienia i złożyła zamówienie jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Prezentowany katalog produktów („Produkty”) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w Sklepie Internetowym w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.

5. Do zawarcia umowy między Zamawiającym a Sprzedawcą dochodzi w momencie otrzymania przez Zamawiącego potwierdzenia Zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę.

6. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane przez obsługę Sprzedawcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo błędnie wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają złożenie Zamówienia

8. W przypadku braku dostępności danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia wraz ze wskazaniem o ile wydłużony z powyższych przyczyn jest czas realizacji danego Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, a w konsekwencji całkowicie zrezygnować z tego Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, o którą wydłuża się czas realizacji tego Zamówienia.

9. Zamawiający może bez podania przyczyn dokonać rezygnacji z Zamówienia Produktów do momentu daty jego wysyłki. Rezygnacji ze złożonego Zamówienia można dokonać kontaktując się mailowo na adres order@franchierules.com . E-mail należy zatytułować: Rezygnacja z zamówienia nr ……..” Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką Zamówienia. W takim przypadku zwrot należności na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni roboczych na konto Zamawiającego, o ile zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry.

10. Dostawy Produktów realizowane są jedynie na terenie Polski.

11. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)

12. W przypadku zakupu Produktów, na które wprowadzona zastała błędna cena, przez obsługę Sprzedawcy bądź błąd serwera, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za błąd, a Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ceną za dany Produkt wskazaną na stronie Sklepu Internetowego.

13. Ceny zamieszczone przy oferowanym Produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia wraz z podaniem całkowitego kosztu transakcji, tj. ceny za Produkty wraz z kosztem wysyłki.

14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów zaprezentowanych na stronie www.franchierules.com oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na stronie Sklepu Internetowego, podając dokładne zasady i termin trwania danej akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

15. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: faktura VAT lub paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

16. Zamawiający, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

17. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest prawnie wiążącą umową sprzedaży, podlegającą obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

II. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Zamówienia realizowane są w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności w przypadku zamówień przedpłacanych (przelew zwykły, PayU) oraz 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku zamówień z płatnością za pobraniem.
 2. 2. Zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres według wyboru wskazanego przez klienta w Formularzu Zamówienia.

III. SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. 1. W Sklepie Internetowym Franchierules dostępne są następujące formy płatności.
 • za pobraniem - zapłata przy odbiorze kurierowi,
 • przelew online lub płatność kartą kredytową - przelewy online (PAYU)to tzw. „szybkie przelewy” dokonane przy użyciu pośrednika serwisu płatności.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.
 • przelew tradycyjny - przelew tradycyjny wykonywany przez klienta na podany w potwierdzeniu mailowym po złożeniu zamówienia rachunek.
 • Alternatywnym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

IV. ZWROTY

 1. 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni liczonych od daty otrzymania Produktu lub ostatniego z Produktów jeżeli Zamówienie realizowane jest częściami, bez podania przyczyn. 
 2. 2. Zwroty towarów należy odsyłać na adres:

Atelier Franchie Rules
ul. Rozbrat 44a lok 120
Warszawa
z dopiskiem
"ZWROT– sklep internetowy"

 1. 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt.
 3. 5. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód lub kopię dowodu zakupu (np. paragon, fakturę).
 4. 6. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt oraz przesyłkę (w wysokości odpowiadającej kosztom najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę) zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Sprzedawca ma jednak prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu zwrotu Produktu przez Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego co nastąpi wcześniej)
 5. 7. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 6. 8. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt. 2, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana telefonicznie o odrzuceniu i konieczności odbioru zwracanego towaru.
 7. 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności tejże rzeczy.

V. REKLAMACJE

 1. 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru od Sprzedawcy (np. paragon lub faktura VAT).
 2. 2. W celu rozpatrzenia reklamacji reklamowany produkt powinien zostać odesłany na adres:

Atelier Francie Rules
ul. Rozbrat 44a/120
04-041 Warszawa
z dopiskiem
"REKLAMACJA – sklep internetowy"

 1. 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni.
 2. 4.. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie a reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu oraz dzień wykrycia wady.
 3. 5. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową.

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNA ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW.franchierules.com

 1. 1. Za pomocą strony www.franchierules.com każdy użytkownik Internetu może przeglądać asortyment zaprezentowany na tejże stronie oraz składać Zamówienia. Dodatkowo, osoba, która dokona rejestracji (założy konto) uzyska za pomocą tego konta dostęp do informacji o swoich wcześniejszych zamówieniach. Za pomocą swojego konta klient może także aktualizować swoje dane przypisane go tegoż konta.
 2. 2. Sprzedawca zaprzestaje prowadzenia konta Klienta w razie jego likwidacji przez Klienta.
 3. 3. Aby korzystać ze strony należy posiadać komputer lub podobne urządzenie z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek: Internet Exlorer, Google Chrome, Opera, Safari, Firefox
 4. 4. Reklamacje dotyczące działania strony mogą być zgłaszane WWW.franchierules.com, w zgłoszeniu wymienione powinny być przynajmniej: dane identyfikujące zgłaszającego, dane kontaktowe zgłaszającego, opis zgłoszenia oraz wskazanie czasu, w którym zdarzenie będące przedmiotem zgłoszenia zaistniało. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych danego konsumenta. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego, przy czym o zakresie zmian konsumenci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie z zakresem zmian oraz ewentualne odstąpienie od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w tym zakresie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 3. 3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 5. 5. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 6. 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.
 7. 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Informacje wymagane na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta

Lp.

Rodzaj informacji

Informacja

1.

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia

Internetowa sprzedaż towarów zaprezentowanych na stronie _________.

2.

Sposób porozumiewania się z konsumentem


3.

Dane identyfikujące

Franchie Rules, ul Rozbrat 44a/120, 00-419 Warszawa

4.

Adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu

info@franchierules.com

5.

Adres pod którym można składać reklamacje

Atelier Franchie Rules
ul. Rozbrat 44a lok 120
00-419 Warszwa
z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"

6.

Łączna cena

Wskazana każdorazowo w Formularzu Zamówienia, po wyborze przez Klienta towarów oraz opcji dostawy

7.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;


8.

Sposób zapłaty

Jeden ze sposobów przedstawionych w punkcie III Regulaminu.

9.

Termin zapłaty

Zgodnie z wyborem klienta, przed realizacją zamówienia (przedpłata) lub przy odbiorze przesyłki

10.

Sposób spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę

Zamawiane produkty zostaną dostarczone pod wskazany przez klienta adres (znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) za pomocą firmy kurierskiej

11.

Termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę

Określony w punkcie II Regulaminu

12.

Stosowana przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji

Określona w punkcie V Regulaminu

13.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

Określone w punkcie IV Regulaminu

14.

Wzór formularza odstąpienia

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

15.

Kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy oraz koszty zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie wyboru przez konsumenta sposobu dostawy droższego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę konsument odstępujący od umowy otrzyma zwrot kosztów dostawy w wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę

16.

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta


17.

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

Określone w załączniku nr 2 do Regulaminu

18.

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad

19.

Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji


20.

Kodeks dobrych praktyk i sposoby zapoznania się z nim


21.

Czas trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy

Umowa sprzedaży zawarta jest na czas niezbędny do jej wykonania. Konto klienta może zostać w każdej chwili przez niego zlikwidowane

22.

Minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;


23.

Wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy


24.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony


25.

Mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć


26.

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA I DANE DO KONTAKTU 

WŁAŚCICIELEM I ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY http://franchierules.com/ JEST FRANCHIE RULES Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ROZBRAT 44A LOK 120, 00-419 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU CEIDG POD NUMEREM, NIP 8261598897

MOŻECIE PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ NA ADRES SIEDZIBY WSKAZANY POWYŻEJ LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: INFO@FRANCHIERULES.COM

W NINIEJSZEJ POLITYCE OKREŚLAMY ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I ICH WYKORZYSTANIA W RAMACH PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO. 

DEFINICJE: 

SKLEP INTERNETOWY – SKLEP INTERNETOWY, PROWADZONY POD ADRESEM HTTP://FRANCHIERULES.COM/

WITRYNA – WITRYNA POD ADRESEM HTTP://FRANCHIERULES.COM/

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH). 

ADMINISTRATOR - FRANCHIE RULES Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ROZBRAT 44A LOK 120, 00-419 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU CEIDG POD NUMEREM, NIP 8261598897 

KATEGORIE DANYCH: 

SKLEP INTERNETOWY BĘDZIE OD PAŃSTWA POBIERAŁ NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY ORAZ INNYCH FORM KOMUNIKACJI, W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW I PROCESU REJESTRACJI NA WITRYNIE: 

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES DOSTAWY

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

NUMER TELEFONU 

PODANIE POWYŻSZYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ KONIECZNE DLA DOKONANIA REJESTRACJI I ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM.  

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA: 

- W CELU REALIZACJI ZŁOŻONEGO PRZEZ PAŃSTWA ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO,

-  OBSŁUGI PROCESU REKLAMACJI, RĘKOJMI I GWARANCJI ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO, 

-  W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PODATKAMI LUB PROWADZENIEM RACHUNKOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO,  

-  W OPARCIU O UDZIELONĄ PRZEZ PAŃSTWA ZGODĘ W CELU OBJĘTYM TĄ ZGODĄ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO, 

-  W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOCHODZENIA LUB USTALENIA ROSZCZEŃ ALBO OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI LUB W INNYCH CELACH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, W TYM  PROWADZENIA MARKETINGU NASZYCH PRODUKTÓW ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO. 

PRZETWARZAMY JEDYNIE TAKIE PAŃSTWA DANE, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELÓW OPISANYCH POWYŻEJ. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH I UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH   

PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI WSKAZANYCH WYŻEJ CELÓW PRZETWARZANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 - PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI I ROZLICZENIA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ PAŃSTWA W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ ROZPATRZENIA REKLAMACJI, 

-  PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI I RĘKOJMI, 

-  PRZEZ OKRES, PRZEWIDZIANY PRAWEM W JAKIM KLIENT LUB ADMINISTRATOR MOGĄ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W TYM WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY LUB ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI,

-  PRZEZ OKRES PRZEWIDZIANY PRAWEM, W JAKIM ADMINISTRATOR JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH,

-  DO MOMENTU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU CO DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH,

DO MOMENTU COFNIĘCIA PAŃSTWA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH (JEŻELI NIE MA INNEJ PODSTAWY PRZETWARZANIA). 

JEŻELI PAŃSTWA DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWO ZGODY JESTEŚCIE PAŃSTWO UPRAWNIENI DO WYCOFANIA TAKIEJ ZGODY W KAŻDEJ CHWILI. COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO DNIA COFNIĘCIA ZGODY. 

W KAŻDYM MOMENCIE MACIE PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JAK RÓWNIEŻ PRAWO ŻĄDANIA ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA ORAZ PRZENIESIENIA TYCH DANYCH. 

PONADTO MACIE PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

W CELU WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE LUB SKORZYSTANIA Z INNYCH POWYŻSZYCH PRAW PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATOREM NA ADRES SIEDZIBY PODANY WYŻEJ LUB ADRES EMAIL: INFO@FRANCHIERULES.COM/

UPRAWNIENIE DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

MACIE PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY UZNACIE PAŃSTWO IŻ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA NARUSZA RODO.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM 

ADMINISTRATOR MOŻE UDOSTĘPNIĆ ZEBRANE OD PAŃSTWA DANE PODMIOTOM TAKIM JAK NP. FIRMY KURIERSKIE, OPERATORZY SYSTEMÓW PŁATNOŚCI LUB FIRMY OBSŁUGUJĄCE REKLAMACJE, ORAZ INNYM PODMIOTOM DZIAŁAJĄCYM NA ZLECENIE ADMINISTRATORA NP. FIRMOM INFORMATYCZNYM, KSIĘGOWYM LUB AGENCJOM MARKETINGOWYM I PUBLIC RELATIONS.

PONADTO, PAŃSTWA DANE MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE WŁAŚCIWYM ORGANOM WŁADZY PUBLICZNEJ, JEŻELI WYMAGAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB JEST TO NIEZBĘDNE DO DOCHODZENIA LUB USTALENIA ROSZCZEŃ ALBO OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI. 

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

PAŃSTWA ADRES EMAIL MOŻE BYĆ PRZETWARZANY DO CELÓW MARKETINGOWYCH NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ PRZEZ PAŃSTWA ZGODY, OBEJMUJĄCEJ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ MAILOWĄ ZGODNIE ART. 6 UST. 1 LIT A) RODO. MOŻECIE PAŃSTWO NIE PODAWAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEDNAK W TAKIEJ SYTUACJI NIE BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI OTRZYMYWAĆ NEWSLETTERA I INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH.  PAŃSTWA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH MOŻE BYĆ WYCOFANA W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ZWYKŁEJ LUB ELEKTRONICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM WSKAZANYCH WYŻEJ ADRESÓW ADMINISTRATORA. 

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

TRANSAKCJE REALIZOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM FRANCHIERULES.COM ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA. NAJNOWSZE METODY SZYFROWANIA DANYCH GWARANTUJĄ NIEZAWODNOŚĆ DOKONYWANYCH TRANSAKCJI.

DANE DOTYCZĄCE KARTY MOŻESZ PODAĆ PRZEZ INTERNET KORZYSTAJĄC ZE SPECJALNEGO, BEZPIECZNEGO SPOSOBU PODAWANIA POUFNYCH DANYCH (INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY NIE ZOSTANĄ UJAWNIONE NAM, A JEDYNIE CENTRUM AUTORYZACYJNEMU). WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ TRANSAKCJE WYMIENIANE POMIĘDZY: SKLEPEM, BRAMKAMI PŁATNOŚCI ORAZ KLIENTAMI SĄ CHRONIONE CERTYFIKATEM ZABEZPIECZEŃ ORAZ SZYFROWANE (SSL).                       

 

BEZPIECZEŃSTWO

Transakcje realizowane w sklepie internetowym franchierules.com zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji/

Dane dotyczące karty możesz podać przez Internet korzystając ze specjalnego, bezpiecznego sposobu podawania poufnych danych (informacje dotyczące karty nie zostaną ujawnione nam, a jedynie centrum autoryzacyjnemu).

Wszystkie informacje oraz transakcje wymieniane pomiędzy: sklepem, bramkami płatności oraz klientami są chronione certyfikatem zabezpieczeń oraz szyfrowane (SSL).

Życzymy udanych zakupów,

Zespół Franchie Rules.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl